W dniu 26 maja odbyło się Walne Zebranie Członków Spółdzielni podsumowujące ubiegły rok. Jest to coroczne spotkanie wszystkich Członków, podczas którego analizowana jest sytuacja Spółdzielni oraz podejmowane są uchwały co do: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok, udzielenia absolutorium Zarządowi oraz ustalające kierunki działalności na na ten rok i w innych sprawach. W tym roku została także wybrana Rada Nadzorcza na 4-letnią kadencję. Takie zebranie jest również okazją do spotkania się i dyskusji na różne tematy.